Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

 

 1. Prevádzkovateľ:

                                                              POLARIS Disk s.r.o

                                                               Železničná 152

                                                               049 21  Betliar

IČO: 51 899 680

DIČ: 2120831724

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na prevádzkovateľa, a to písomnou formou, telefonicky alebo osobne na adrese:

POLARIS DD s. r. o.

                                                               Železničná 152

                                                               049 21  Betliar

IČO: 51 263 475

DIČ: 2120766494

Telefón: 0944 772 699

                           

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 5 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),
  2. do ukončenia propagačného stretnutia, max. po dobu 1 roka na účely podľa ods. III písm. b),
  3. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III písm. c).
 2. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať prevádzkovateľ a pre potreby vedenia účtovníctva externá účtovná firma JAKON SK s. r. o., Železničná 152, 049 21 Bratislava, IČO: 44728328, DIČ:2022805224 (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
 3. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III. písm. a) nie je zákonnou požiadavkou, takto udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba udelený súhlas odvolá písomne na adrese sídla spoločnosti pokiaľ udelila písomný súhlas, alebo elektronicky pokiaľ došlo k udeleniu súhlasu elektronicky.
 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 3. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 1. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 

 

 

 

Dotknutá osoba sa s týmto informovaným súhlasom riadne oboznámila, vyjadrila súhlas s vyššie uvedeným spôsobom spracovania osobných údajov a všetky poučenia sú jej zrejmé. Dotknutá osoba berie na vedomie celý obsah informovaného súhlasu a  nežiada zmenu údajov, neuplatnila si žiaden návrh (podnet) v zmysle vyššie uvedených poučení, má záujem na tom, aby sa jej prejav vykladal ako výslovný súhlas s takýmto spracovaním jej osobných údajov.